Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen (2e agrarische bedrijfswoning)”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
01-06-2022
Einddatum
13-07-2022
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen (2e agrarische bedrijfswoning)”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Buitengebied, Provincialeweg 1 te Anderen (2e agrarische bedrijfswoning)” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van een perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie X, nr. 79 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Provincialeweg 1 (direct grenzend aan de oostkant van het aangrenzende agrarisch bouwvlak) te Anderen. Het plan is om de genoemde bestemming te wijzigen in een agrarische bestemming met bouwvlak voor de realisatie van een 2e agrarische bedrijfswoning ten dienste van genoemd agrarisch bedrijf op het perceel Provincialeweg 1 te Anderen

Informatief:

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan:

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.