Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Voornemen voorbereiding bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 99” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Het bestemmingsplan gaat voorzien in de wijziging van de bestemming van het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nrs. 67, 68 (geheel) en 69 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 99 te Annen. Het plan is om na afbraak van de vml. agrarische bedrijfsgebouwen een compensatiewoning te realiseren in combinatie met de verbouw van het karakteristieke hoofdgebouw in 3 of 4 woningen.

Informatief:

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

(Voor)ontwerp bestemmingsplan:

Zodra het bestemmingsplan in (voor)ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden inspraak (en later zienswijzen) kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.