Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt telefonisch een afspraak maken via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Voorbereiding facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9461BH 1
Publicatiedatum
15-04-2020
Einddatum
27-05-2020
Kaart behorende bij: Voorbereiding facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van kleinschalige windturbines bij agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente. Het betreft een facetbestemmingsplan; de nu geldende plannen blijven van kracht, maar er wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om bij agrarische bedrijven een kleinschalige windturbine toe te staan. Het betreft hier turbines met een maximale ashoogte van 15 meter. 

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Aan enkele diensten van het Rijk, de provincie Drenthe, aangrenzende gemeenten en de waterschappen Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren op dit voornemen.

Daarna zal er gelegenheid worden geboden aan een ieder om over een ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal o.a. in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerp.