Voorbereiding en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw Zuides Rolde (voormalig Groene Kruisgebouw)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
22-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Voorbereiding en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan  Woningbouw Zuides Rolde (voormalig Groene Kruisgebouw)

Beschrijving

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) delen burgemeester en wethouders van Aa en Hunze mee dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw op de hoek van de Zuides en de Grolloërstraat in Rolde. Het bestemmingsplan beoogt om hier 10 woningen in een woongebouw toe te staan. Op grond van artikel 3.1.1 BRO worden het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s in de gelegenheid gesteld om een overlegreactie te geven.

Terinzagelegging/inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde (voormalig Groene Kruisgebouw)’ ligt met ingang van 22 november 2018 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Deze terinzagelegging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (dhr. Van Dam).

 

Bijlagen