Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Voorbereiding en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw Zuides Rolde (voormalig Groene Kruisgebouw)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
22-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Voorbereiding en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan  Woningbouw Zuides Rolde (voormalig Groene Kruisgebouw)

Beschrijving

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) delen burgemeester en wethouders van Aa en Hunze mee dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw op de hoek van de Zuides en de Grolloërstraat in Rolde. Het bestemmingsplan beoogt om hier 10 woningen in een woongebouw toe te staan. Op grond van artikel 3.1.1 BRO worden het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s in de gelegenheid gesteld om een overlegreactie te geven.

Terinzagelegging/inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde (voormalig Groene Kruisgebouw)’ ligt met ingang van 22 november 2018 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Deze terinzagelegging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (dhr. Van Dam).

 

Bijlagen