Voorbereiding en terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Bonnen 19 Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9461AC 19
Publicatiedatum
21-09-2017
Einddatum
01-11-2017

Beschrijving

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) delen burgemeester en wethouders van Aa en Hunze mee dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden ten behoeve van de realisatie van een (inpandige) bedrijfswoning en een kleinschalig nieuw bedrijfsgebouw ten behoeve van de paardenhouderij op het perceel Bonnen 19 in Gieten.

Terinzagelegging/inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Bonnen 19 Gieten ligt met ingang van 21 september 2017 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan gedurende deze periode te raadplegen onderaan deze pagina. Deze terinzagelegging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 97.

Bijlagen