Voorbereiding bestemmingsplan Tweede Dwarsdiep Gasselternijveen-schemond

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Voorbereiding bestemmingsplan Tweede Dwarsdiep Gasselternijveen-schemond

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken  Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan  voor te bereiden voor percelen grond tussen Tweede Dwarsdiep 7 en Noordzijde 105 te Gasselternijveenschemond. Met het bestemmingsplan wordt beoogd om twee nieuwe woningen toe te staan.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Op korte termijn zal er gelegenheid worden geboden aan een ieder om over een ontwerp-bestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zal o.a. in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis hiervan worden gegeven. 

Over het planvoornemen wordt overleg gevoerd met enkele instanties van het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s.