Voorbereiding bestemmingsplan ‘Marwijksoord 2, tweede mestbassin’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 9448XB 2
Publicatiedatum
16-06-2021
Einddatum
28-07-2021
Kaart behorende bij: Voorbereiding bestemmingsplan ‘Marwijksoord 2, tweede mestbassin’

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken 
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan 
voor te bereiden voor een tweede mestbassin naast het bestaande mestbassin dat direct ten noordwesten ligt van het agrarisch bedrijf Marwijksoord 2 te Marwijksoord.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Te zijner tijd zal er gelegenheid worden geboden aan een ieder om over een ontwerp-bestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zal o.a. in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis hiervan worden gegeven. 

Over het planvoornemen wordt overleg gevoerd met enkele instanties van het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s.