Voorbereiding bestemmingsplan Balloo, Balloo 34

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9458TB 34
Publicatiedatum
18-11-2020
Einddatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Voorbereiding bestemmingsplan Balloo, Balloo 34

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken  Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor Balloo 34 te Balloo. Met het bestemmingsplan wordt beoogd om een extra woning toe te staan ter compensatie van het afbreken van voormalige agrarische bebouwing op het perceel. De nieuwe woning zal gericht zijn op de Lienstukkenweg. Verder wordt splitsing van de bestaande woonboerderij in twee woningen via het bestemmingsplan beoogd.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage. 

Op korter termijn zal er gelegenheid worden geboden aan een ieder om over een ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan zal o.a. in de Schakel en op deze website kennis hiervan worden gegeven.