Vooraankondiging bestemmingsplan “Eexterveen, seniorenwoningen achtererf Dorpstraat 66 / Zandvoorterweg”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9658PC 66
Publicatiedatum
31-10-2018
Einddatum
12-12-2018
Kaart behorende bij: Vooraankondiging bestemmingsplan “Eexterveen, seniorenwoningen achtererf Dorpstraat 66 / Zandvoorterweg”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Eexterveen, seniorenwoningen achtererf Dorpstraat 66 / Zandvoorterweg” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van 6 seniorenwoningen (met bijbehorende terreininrichtring) op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie B, nr. 2696 en plaatselijk bekend Dorpsstraat 66 (achtererf), maar fysiek gelegen aan de Zandvoorterweg te Eexterveen.

Informatief:

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage.

Ontwerp bestemmingsplan:

Zodra het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de
gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.