Vooraankondiging bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling Zuidlaarderweg 24b”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468AE 24 b
Publicatiedatum
19-04-2017

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Annen Dorp, herontwikkeling Zuidlaarderweg 24b” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bestemmingsplan gaat voorzien in een herontwikkeling van een bedrijfslocatie naar wonen op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie U, nrs. 1324 en 1326 en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 24b (in de hoek van de Zuidlaarderweg en Schipborgerweg) te Annen.

Informatief

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage.

Ontwerp bestemmingsplan

Zodra het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.