Vooraankondiging bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9468AD 93
Publicatiedatum
24-07-2019
Einddatum
04-09-2019
Kaart behorende bij: Vooraankondiging bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Annen Dorp, Zuidlaarderweg 93” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van een twee-onder-één-kapwoning op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nr. 1311 en plaatselijk bekend Zuidlaarderweg 93 te Annen.

Informatief

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage. 

Ontwerp bestemmingsplan

Zodra het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.