Vooraankondiging bestemmingsplan “Annen Dorp, Lange Landen 2”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
09-01-2019
Einddatum
20-02-2019
Kaart behorende bij: Vooraankondiging bestemmingsplan “Annen Dorp, Lange Landen 2”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij het voornemen hebben om het bestemmingsplan “Annen Dorp, Lange landen 2” voor te bereiden. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bestemmingsplan gaat voorzien in de realisatie van een vrijstaande woning tussen Lange Landen 2 en 4 in combinatie met de wijziging van de bestemming van de bestaande bebouwing op het het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie U, nr. 967 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Lange Landen 2 te Annen.

Informatief:

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en worden onafhankelijke instantie niet gevraagd advies uit te brengen. Omtrent dit voornemen liggen geen stukken ter inzage.

Ontwerp bestemmingsplan:

Zodra het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, zal er gelegenheid worden geboden zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de ter inzagelegging zal in De Schakel, op de gemeentelijke website en via www.ruimtelijkeplannen.nl kennis worden gegeven van het (voor)ontwerp bestemmingsplan.