Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan (artikel 3.1.1. Bro), voorontwerpbestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79” en transformatieplan “Holle Drift” te Schipborg.

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9469TE 45
Publicatiedatum
18-12-2019
Einddatum
29-01-2020
Kaart behorende bij: Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan (artikel 3.1.1. Bro), voorontwerpbestemmingsplan “Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79”  en transformatieplan “Holle Drift” te Schipborg.

Beschrijving

Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan

In overeenstemming met artikel 3.1.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) delen burgemeester en wethouders van Aa en Hunze mee dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor te bereiden voor recreatiepark ‘Holle Drift’, kadastraal bekend Anloo, sectie P, nr. 1813 en plaatselijk bekend Holle Drift 45 t/m 79 te Schipborg. 

Het bestemmingsplan beoogt om de bestemming van het terrein met daarop 18 recreatiewoningen (9 x 2^1 kap recreatiewoningen) om te zetten naar een woonbestemming. Vanwege het feit dat deze  bestemmingsplanprocedure een gevolg is van een transformatietraject in het kader van het project Toekomst Vakantieparken, waar park ‘Holle Drift’ als pilotpark voor transformatie is aangewezen, is gelijktijdig met de ontwikkeling van het voorontwerp bestemmingsplan ook een transformatieplan opgesteld. Hier staan alle afspraken in waardoor bij omzetting van de bestemming ook sprake is van ruimtelijke, landschappelijke en maatschappelijke meerwaarde. 

Op grond van artikel 3.1.1 Bro worden onder meer het Rijk, de provincie Drenthe en het waterschap Hunze en Aa’s in de gelegenheid gesteld om over het transformatieplan en voorontwerp bestemmingsplan een overlegreactie te geven.

Terinzagelegging/inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Schipborg, Holle Drift 45 t/m 79’ en het transformatieplan “Holle Drift” liggen met ingang van 19 december 2019 gedurende 6 weken voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Deze terinzagelegging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke Inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan en/of het transformatieplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 26 77 43 (dhr. G.A. Ebels).

Ruimtelijke plannen

Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het plan in zien met plannummer NL.IMRO.1680.SBGHOLLEDRIFT4579-VO01