Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan (artikel 1.3.1. Bro) en voorontwerpbestemmingsplan Vaart 151 Gasselternijveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
03-11-2016
Einddatum
14-12-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving voornemen voorbereiding bestemmingsplan (artikel 1.3.1. Bro) en voorontwerpbestemmingsplan Vaart 151 Gasselternijveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Vaart 151 Gasselternijveen. Het bestemmingsplan wordt opgesteld in verband met de sanering en herontwikkeling van dit perceel waarbij de bouw van 1 woning mogelijk wordt gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken tevens bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan Vaart 151 met ingang van 3 november 2016, gedurende zes weken, ter inzage ligt.

Zakelijke inhoud voorontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming voor het perceel Vaart 151, waarbij ruimte wordt gegeven voor de bouw van 1 woning.

Ter inzage legging en inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Vaart 151 Gasselternijveen ligt ter inzage tijdens openingsuren bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten, van 3 november 2016 tot en met 14 december 2016. Het voorontwerpbestemmingsplan is gedurende deze periode ook hier digitaal te raadplegen. Deze ter inzage legging vindt plaats ter voldoening aan de gemeentelijke inspraakverordening.

Indienen inspraakreacties

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling een reactie geven met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Vaart 151 Gasselternijveen. Degenen die een mondeling reactie willen geven kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. J. ten Cate via telefoonnummer (0592) 26 78 14.

Overleg met instanties

Ter voldoening aan artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening wordt het voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ook voorgelegd aan (onder meer) de ministeries van EL&I/energie en I&M/Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s.

Bijlagen