Kennisgeving, voornemen voorbereiding bestemmingsplan Torenveen 9 Gieterveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9511PB 9
Publicatiedatum
06-03-2019
Einddatum
17-04-2019

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) maken
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan
voor te bereiden ten behoeve van de legalisatie van het gebruik van de bestaande woonboerderij met bijgebouwen op het perceel Torenveen 9 in Gieterveen als zorgboerderij (beschermd wonen met
24-uurszorg voor 8 personen). Het bestemmingsplan maakt tevens de uitbreiding van een bestaand bijgebouw mogelijk ten behoeve van dagbestedingsactiviteiten.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Op dit moment wordt er geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen en liggen er geen stukken ter inzage.

Aan de provincie Drenthe, het waterschap Hunze en Aa’s, de Veiligheidsregio Drenthe en enkele diensten van het Rijk wordt de mogelijkheid geboden om in het kader van het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro te reageren op dit voornemen. 

Daarna zal er aan een ieder gelegenheid worden geboden om over een  ontwerpbestemmingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Voorafgaand aan de terinzagelegging zal in de Schakel en op de gemeentelijke website kennis worden gegeven van het ontwerp.