Inspraak Natuurontwikkeling Bonnerklap

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
06-11-2013
Einddatum
18-12-2013
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht omgevingsvergunning te verlenen voor het project Natuurontwikkeling Bonnerklap.
De Inspraakverordening gemeente Aa en Hunze is van toepassing verklaard op de voorbereiding van deze omgevingsvergunning.

Het plangebied van het Inrichtingsplan Natuurontwikkeling Bonnerklap ligt ten noordwesten van Gieterveen. Het gebied wordt noordelijk begrensd door de N33 en zuidelijk loopt de grens van het plangebied ten hoogte van de bocht in de Herenweg-Zuid. Het plan voorziet in het herstel van de middenloop van de Hunze en De Beek door het toepassen van hermeandering en de aanleg van brede beekdalvormige natuurzones. Het plan levert daarnaast een bijdrage aan het waterbeheer in de regio.

Het inrichtingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 7 november 2013 tot en met 18 december 2013 gedurende zes weken ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze te Gieten aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is ook te raadplegen onderaan deze pagina.

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het beleidsvoornemen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Degenen die een mondelinge reactie willen geven kunnen dat doen tijdens kantoortijden na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen via telefoonnummer (0592) 267 797.