Coronacrisis

 • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
 • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
 • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
 • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
 • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
 • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vaststelling bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
23-06-2016
Einddatum
04-08-2016
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2016 bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld gewijzigd heeft vastgesteld. Dit ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld met bijbehorend raadsbesluit en bijlagen (waaronder het Plan-/projectMER, de aanvulling hierop en het advies van de Commissie MER) ligt met ingang van 23 juni 2016 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze (Spiekersteeg 1) in Gieten. Ook is het bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld met bijbehorende stukken gedurende deze periode hieronder digitaal te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Planologische regeling

Het bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling bij recht of via een wijzigingsbepaling ten behoeve van de uitwerking van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld en de realisatie en/of uitbreiding van een aantal concrete ontwikkelingen (Hotel Gasselterveld, Recreatieterrein De Kremmer, Camping De Lente van Drenthe, Landgoed Jahomi, Familiecamping Huize Hemelrijk, vrijstaande recreatiewoningen, Zwemplas, Vlinderboerderij, Wildpark, Scouting, Uitbreiding parkeerplaats, Flintenwaand en Outdoor activiteit SBB). Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied gelegen aan de westzijde van het dorp Gasselte en wordt begrensd door de N34 aan de oostzijde, de gemeentegrens aan de zuidzijde, de Drentse Aa aan de westzijde en Landgoed Jahomi en de Rendierjagerweg aan de noordzijde.

Vervolg

Dit bestemmingsplan is een vervolg op het ontwerp bestemmingsplan Visiegebied Gasselterveld dat met ingang van 15 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Er zijn 8 schriftelijke en 1 mondelinge zienswijze binnen gekomen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan naar aanleiding van deze zienswijzen gewijzigd vastgesteld.
De wijzigingen betreffen:

 • in de wijzigingsbepaling voor een wildpark wordt het behoud van de Herenkampstructuur als voorwaarde benoemd.
 • wijzigingsgebied voor Scouting is verschoven en verruimd naar aanleiding van het ecologisch onderzoek.
 • bij invulling locatie Motel Gasselterveld zijn juiste aantallen opgenomen.
 • afschermende beplanting voor verblijfsrecreatieterreinen is nu onderdeel van recreatiebestemming.
 • extra parkeervoorziening Camping Lente van Drenthe is bij recht bestemd.
 • voorwaarde voor familiecamping: niet bedrijfsmatige exploitatie.
 • Flintenwaand is verplaatst van bestemming Bos naar bestemming Recreatie – Zwemplas.
 • toevoeging persoonsgebonden regeling en dag recreatieve voorziening toegestaan voor Bosweg 4.
 • bouwhoogte bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplanplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Op deze procedure is de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat voor een tweetal ruimtelijke besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen (zie ook publicatie Omgevingsvergunning hieronder).

Bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

 • Omgevingsvergunning Visiegebied Gasselterveld

 

Bijlagen