Vaststelling bestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’ en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
 • 9444XC 8
Publicatiedatum
11-02-2016
Einddatum
23-03-2016
Bekendmaking

Beschrijving

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 21 januari 2016 het bestemmingsplan ‘Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte’ gewijzigd heeft vastgesteld, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIROLDERSTR8GR-VB02.

Het plangebied betreft het perceel Rolderstraat 8 Grolloo, het Dierenpension De Open Ruimte. Het bestemmingsplan beoogt hoofdzakelijk een grotere oppervlakte aan bedrijfsbebouwing voor het dierenpension mogelijk te maken dan nu is toegestaan.

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • de passage in de toelichting over de ladder van duurzame verstedelijking is nader aangevuld
 • de toelichting is aangevuld met een passage over de (bepalingen met betrekking tot) de kernkwaliteiten uit de Provinciale Omgevingsver­ordening in relatie tot het bestemmingsplan
 • in de regels is opgenomen dat de huisvesting van honden in het dierenpension uitsluitend op de begane grond is toegestaan
 • in de gebruiksregels is opgenomen dat in het dierenpension maximaal 87 honden mogen worden gehuisvest
 • in de gebruiksregels is opgenomen dat het niet toegestaan is om buiten het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk – dierenpension’, honden los te laten lopen
 • er is in de gebruiksregels een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat het gebruik van het nieuwe gebouw van het dierenpension uitsluitend is toegestaan indien het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ ten behoeve van een dierenpension, uitgezonderd bedrijfswonen, is beëindigd. Wel is er sprake van een overgangstermijn van één jaar na gereedmelding van het nieuwe dierenpension
 • in de gebruiksregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen dat de schermen ondoorzichtig dienen te zijn
 • Op de verbeelding en in de regels zijn dubbelbestemmingen ‘Waarde-Archeologie’ opgenomen. Tevens is paragraaf 5.2 van de toelichting hierop aangepast.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 februari 2016 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende deze periode te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor:

 • het bouwen van een bouwwerk
 • het oprichten/veranderen van een inrichting
 • het aanleggen/wijzigen van een uitweg

ten behoeve van het nieuw bouwen van een dierenpension.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 februari 2016 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook zijn deze stukken te raadplegen onderaan deze pagina.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage zijn gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan en/of de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
 • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan en/of de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning bij de gemeenteraad kenbaar te maken
 • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen