Vaststelling bestemmingsplan ‘Rolde, uitbreiding begraafplaats’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
13-07-2017
Einddatum
23-08-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 29 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Rolde, uitbreiding begraafplaats’ ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BPBegraafplRolde-VB01.

Zakelijke inhoud

Met het bestemmingsplan wordt een kleine uitbreiding van de begraafplaats te Rolde in noordelijke richting beoogd. De gronden voor de uitbreiding zijn in eigendom bij de gemeente. De reeds bestaande begraafplaats ligt aan de noordzijde van Rolde nabij de hunebedden.

Ter inzage legging

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 13 juli 2017 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan gedurende deze periode te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen