Vaststelling bestemmingsplan ‘Rolde-Zuid Herziening 2016 (woonwijk Nooitgedacht)’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Aa en Hunze
Publicatiedatum
26-01-2017
Einddatum
08-03-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2016 het bestemmingsplan ‘Rolde-Zuid Herziening 2016 (woonwijk Nooitgedacht)’ gewijzigd heeft vastgesteld, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROZ-VB01.

Zakelijke inhoud

Op dit moment geldt voor de (in ontwikkeling zijnde) woonwijk Nooitgedacht en enkele omliggende gronden nog het bestemmingsplan ‘Rolde-Zuid, partiële herziening 2009’. De gemeenteraad heeft voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het plangebied is gelegen tussen de Borgerderstraat en de Veldweg in Nooitgedacht.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerp bestemmingsplan

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht aan de verbeelding (plankaart) en de regels:

Verbeelding

Perceel grond tegenover c.q. ten noordwesten van Stroetenweg 31 en 33: vervangen bestemming ‘Natuur’ in het ontwerp bestemmingsplan door de omliggende bestemming ‘Woongebied’ met de aanduiding ‘maatschappelijk’.

Regels

  • In de artikelen 6 tot en met 11 de termen ‘water’ en ‘waterhuishoudkundige voorzieningen’ toevoegen aan de doeleindenomschrijvingen in het eerste lid
  • Artikel 11.2.1 sub a onder 7: vervangen ‘7,5 m’ door ‘8,5 m’.

Ter inzage legging

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 26 januari 2017 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende deze periode te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen