Vaststelling bestemmingsplan ‘Grolloo – Amerweg 62/64’ en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9444TG 64
Publicatiedatum
19-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Vaststelling bestemmingsplan ‘Grolloo – Amerweg 62/64’ en verlening gecoördineerde omgevingsvergunning

Beschrijving

Op deze procedure is de coördinatieregeling zoals bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. Dit betekent dat voor beide besluiten die genomen zijn ten behoeve van Amerweg 62 en 64 Grolloo (vaststelling bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning) gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Grolloo – Amerweg 62/64’

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Grolloo – Amerweg 62/64’ gewijzigd heeft vastgesteld, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.AMERWEG6264GROLLOO-VB01

Het bestemmingsplan heeft betrekking op enkele percelen behorend bij zowel Amerweg 62 als 64 te Grolloo. Met het plan wordt beoogd om een uitbreiding van het hier gelegen agrarisch bedrijf mogelijk te maken en om Amerweg 62 als plattelandswoning te bestemmen.

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is de volgende wijziging aangebracht:

  • Artikel 4.4 sub a onder 6 van de regels van het bestemmingsplan is verwijderd.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 juli 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende deze periode te raadplegen onderaan deze pagina en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij omgevingsvergunning nr. 185705 hebben verleend voor:

  • Grolloo, Amerweg 64, 9444 TG, voor het bouwen van een vleeskuikenstal en het in gebruik nemen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van pluimvee en akkerbouw.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 juli 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook zijn deze stukken te raadplegen onderaan deze pagina.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage zijn gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning bij de gemeenteraad kenbaar te maken
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen