Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Publicatiedatum
14-07-2021
Einddatum
25-08-2021
Kaart behorende bij: Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2  te Gasselte’

Beschrijving

In de raadsvergadering van 30 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Aa en Hunze ook het beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’ vastgesteld als behorende bij de Nota Welstandsbeleid 2020 Aa en Hunze.
 
Vanwege de ligging van het plangebied is het gewenst geacht om, in de lijn van ons welstandsbeleid, nadere eisen te stellen ten aanzien van beeldkwaliteit van het hotel en de recreatiewoningen in combinatie met de landschappelijke inpassing ervan. Deze nadere eisen zijn verwoord in het beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’ en zijn, om rechtskracht te verkrijgen, vastgesteld door de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan geldt nu als toetsingskader voor bouwplannen gelegen binnen het plangebied, waarbij wordt opgemerkt dat de reeds ingediende aanvragen omgevingsvergunningen passend zijn binnen de gestelde beeldkwaliteitscriteria.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan geen bezwaar dan wel beroep worden ingesteld tegen bovengenoemd besluit.