Vaststelling Omgevingsvisie Centrum Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
06-02-2019
Einddatum
20-03-2019
Kaart behorende bij: Vaststelling Omgevingsvisie Centrum Gieten

Beschrijving

Op 24 januari 2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Centrum Gieten, inclusief Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie Centrum Gieten 2018-2022, ongewijzigd vastgesteld.

De Omgevingsvisie Centrum Gieten gaat over het winkelhart van Gieten en de ‘aanloopstraten’. Dit is globaal het gebied van de Brink, de Schoolstraat en de Stationsstraat. De omgevingsvisie is samen met het dorp opgesteld. In de omgevingsvisie zijn de ambities voor het centrum beschreven. Enerzijds gaat het daarbij om de kwaliteiten die behouden moeten blijven of versterkt zouden moeten worden. Anderzijds gaat het om het toekomstperspectief (de koers!) van het gebied. Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar mogelijke acties ter ondersteuning van de kwaliteiten en het toekomstperspectief van het centrum. In het uitvoeringsprogramma zijn de acties uitgewerkt in concrete projecten die passen binnen de kaders van de omgevingsvisie. Dit zijn de maatregelen waarmee de gemeente Aa en Hunze samen met de stakeholders concreet aan de slag gaat. 

De omgevingsvisie geldt tevens als toetsingskader voor nader uit te werken planologische besluiten, zoals omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen/omgevingsplannen.

Inwerkingtreding en ter inzage

De Omgevingsvisie Centrum Gieten treedt een dag na publicatie in werking. Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de omgevingsvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. De omgevingsvisie ligt tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Daarnaast is de omgevingsvisie hieronder te raadplegen en op www.centrumgieten.nl.

 

Bijlagen