Vastgesteld wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied, Boonspolder’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
24-05-2023
Einddatum
05-07-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Wijzigingsplan Buitengebied, Boonspolder’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op dinsdag 16 mei 2023 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Boonspolder’ ongewijzigd hebben vastgesteld.

Het ontwerpwijzigingsplan betreft een planologische regeling die voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Agrarisch – Veenontginningenlandschap’ voor het gebied Boonspolder nabij Spijkerboor naar ‘Natuur’. 

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 26 mei 2023 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het wijzigingsplan te raadplegen via de websites www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’) en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIBOONSPOLDER-VW01).

Beroep 
Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.