Vastgesteld wijzigingsplan Straatkampen 19 Rolde ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcodes)
  • 9451BX 17
  • 9451BX 21
Publicatiedatum
02-02-2018
Einddatum
15-03-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 23 januari 2018 het wijzigingsplan ‘Straatkampen 19 Rolde’ vastgesteld.  Het vastgestelde wijzigingsplan  ligt  van 1 februari tot en met 14 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen onderaan deze pagina en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de realisatie van een woning op het perceel gelegen tussen de bestaande woningen Straatkampen 17 en 21 te Rolde. In het bestemmingsplan ‘Rolde Dorp’ is voor het bouwen van een woning op dit perceel een bevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan te wijzigen. Hiervan hebben burgemeester en wethouders nu gebruik gemaakt naar aanleiding van een aanvraag door de eigenaar van het perceel.

Beroep

Met ingang van 2 februari tot en met 15 maart 2018 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 16 maart 2018, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen