Vastgesteld wijzigingsplan Klaassteenweg 4 Marwijksoord ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9448TA 4
Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum
29-01-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan Klaassteenweg 4 Marwijksoord ter inzage

Beschrijving


Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 11 december 2018 het ‘Wijzigingsplan Buitengebied, Klaassteenweg 4 Marwijksoord’ vastgesteld.  Het vastgestelde wijzigingsplan  ligt van 20 december 2018 tot en met 30 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Het wijzigingsplan wijzigt de agrarische bedrijfsbestemming van Klaassteenweg 4 te Marwijksoord in de bestemming ‘Wonen – Voormalig Boerderijpand’. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is een bevoegdheid opgenomen om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen. Hiervan hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt naar aanleiding van een aanvraag door de eigenaar van het pand.

Beroep

Met ingang van 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.
Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 1 februari 2019, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen