Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo"

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 9443TM 35
Publicatiedatum
13-04-2022
Einddatum
25-05-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo"

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 5 april 2022 het wijzigingsplan “Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo” ongewijzigd vastgesteld. 
Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke orde¬ning en op artikel 9.8.12 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied";

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft de splitsing van het hoofdgebouw in twee woningen op het perceel  kadastraal bekend Rolde, sectie T, nr. 1768 en plaatselijk bekend Westdorperstraat 35 te Schoonloo.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 14 april 2022 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens hieronder te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIWESTDORPERSTR35-VW01.

Beroep

Met ingang van 15 april 2022 kan gedurende zes weken door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 26 mei 2022, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. 

(zie ook publicatie Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslwaai, Westdorperstraat 35 te Schoonloo)
 
ruimtelijkeplannen.nl
NL.IMRO.1680.BUIWESTDORPERSTR35-VW01
wijzigingsbesluit


Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, Westdorperstraat 35 te Schoonloo

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij op grond van artikel 85 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor het in ontwikkeling zijnde wijzigingsplan “Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt als gevolg van het verkeer op de “Westdorperstraat (N374)” ten hoogste 50 dB voor de, via splitsing, nieuw op te richten woning. Aangezien er redelijkerwijs geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de vorm van bron en overdracht mogelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde, heeft het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld op bovengenoemde waarde. 

Het besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit. 

Ter inzage

Het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 april 2022 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het besluit met bijbehorend akoestisch onderzoek gedurende deze periode ook hieronder te raadplegen.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

(zie ook publicatie vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Westdorperstraat 35 te Schoonloo”).


besluit hogere grenswaarde
Akoestisch onderzoek; Geluidmeesters van 4 november 2021, rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Westdorperstraat 35 te Schoonloo, kenmerk 0544-W-21-A

Bijlagen