Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo"

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9444XG 9
Publicatiedatum
15-06-2022
Einddatum
27-07-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo"

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 7 juni 2022 het wijzigingsplan “Buitengebied, Vredenheimseweg 9 te Grolloo” gewijzigd vastgesteld. 
Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke orde¬ning en op artikel 9.8.12 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied";

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan betreft de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling op het perceel Vredenheimseweg 9 te Grolloo. Het wijzigingsplan voorziet voor dit perceel in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Esdorpenlandschap’, met aanduiding ‘agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf’ met de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 5 en 6’ en gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – radiotelescoop 2’, naar de bestemming ‘Wonen – Voormalig agrarisch boerderjjpand’ (met de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 5 en 6’ en gebiedsaanduiding ‘vrijwaringszone – radiotelescoop 2’), met daarbij een (extra) woonbestemming op het perceel kadastraal bekend Rolde, sectie U, nr. 1534 en plaatselijk bekend Vredenheimseweg 9 te Grolloo.
Op het perceel wordt ca. 850 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en daarvoor in de plaats wordt een nieuwe compensatiewoning, direct aansluitend aan het huidige (nog agrarische) bouwvlak op het perceel gerealiseerd. De bestaande (vml.) agrarische bedrijfswoning blijft bestaan en verkrijgt ook een woonbestemming.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan:

Bij de vaststelling is het wijzigingsplan aangepast naar aanleiding van een zienswijze ten aanzien van de paragraaf ‘Water’ in de toelichting en is deze tekstueel aangepast.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 16 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens hieronder en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIVREDENHEIMSEWG9-VW01.

Beroep

Met ingang van 17 juni 2022 kan gedurende zes weken door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding  

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Document wijzigingsbesluit

Bijlagen