Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext"

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Publicatiedatum
27-04-2022
Einddatum
08-06-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext"

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 19 april 2022 het wijzigingsplan “Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext” gewijzigd vastgesteld. 
Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening en op artikel 9.8.12 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied";

Het wijzigingsplan betreft de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling op het perceel Stationsstraat 45 te Eext. Het wijzigingsplan voorziet voor dit perceel in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Esdorpenlandschap’, met aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – agrarische bedrijfskavel grondgebonden agrarisch bedrijf’ naar een woonbestemming in combinatie met de toevoeging van een extra bouwvlak met een woonbestemming op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie X, nr. 188 en plaatselijk bekend Stationsstraat 45 te Eext.
Op het perceel wordt ca. 900 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en daarvoor in de plaats wordt een nieuwe compensatiewoning, direct aansluitend aan het huidige (nog agrarische) bouwvlak op het perceel gerealiseerd. De bestaande (vml.) agrarische bedrijfswoning blijft bestaan en verkrijgt ook een woonbestemming.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan:

Bij de vaststelling is het wijzigingsplan aangepast naar aanleiding van een zienswijze ten aanzien van de paragraaf ‘Water’ tekstueel aangepast. Tevens zijn ambtshalve enkele aanpassingen in het plan ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp wijzigingsplan doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen betreffen:
-    regels ‘Wonen’ en ‘Wonen – Voormalig boerderijpand’ benoemen en gelijk trekken met regels zoals die voor deze bestemmingen worden gehanteerd in bestemmingsplan “Buitengebied;
-    verbeelding aanpassen:
1.    Ter plaatse van het aan te leggen kavelpad, wordt de bestemming ‘A-E’ (in plaats van  Wonen – Voormalige boerderij’) gelegd;
2.    Het vlak met de bestemming ‘Wonen’ is verkleind.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 28 april 2022 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens <hieronder> te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUISTATIONSTSTR45-VW01.

Beroep

Met ingang van 29 april 2022 kan gedurende zes weken door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.  

Inwerkingtreding  

De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

(zie ook publicatie Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslwaai, Stationsstraat 45 te Eext)
 
www.ruimtelijkeplannen.nl  NL.IMRO.1680.BUISTATIONSSTR45-VW01
<vastgesteld wijzigingsbesluit>


Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, Stationsstraat 45 te Eext

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij op grond van artikel 85 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai hebben vastgesteld voor het in ontwikkeling zijnde wijzigingsplan “Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext”.

De hogere grenswaarde die wordt verzocht bedraagt als gevolg van het verkeer op de Stationsstraat ten hoogste 52 dB en als gevolg van het verkeer op de Autoweg N33 ten hoogste 50 dB voor de nieuw op te richten woning. Aangezien er redelijkerwijs geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de vorm van bron en overdracht mogelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde, heeft het college van burgemeester en wethouders de grenswaarde vanwege wegverkeerslawaai vastgesteld op bovengenoemde waarde

Het besluit wijkt niet af van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april 2022 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het besluit met bijbehorend akoestisch onderzoek gedurende deze periode ook digitaal te raadplegen op www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’).

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

(zie ook publicatie vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied, Stationsstraat 45 te Eext”).

<Besluit hogere grenswaarde>
<akoestisch onderzoek; Geluidmeesters van 25 oktober 2021, rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Stationsstraat 45 te Eext (Ruimte voor ruimte), kenmerk 0009-W-21-T>

Bijlagen