Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Smalwolde, Annen’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9468AC
Publicatiedatum
01-12-2021
Einddatum
12-01-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied Smalwolde, Annen’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het wijzigingssplan ‘Buitengebied Smalwolde, Annen’ met ingang van 1 december 2021 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage ligt bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het wijzigingsplan is gedurende deze periode ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIANNSMALWOLDE-VA01.
Met het wijzigingsplan wordt beoogd om hier twee bedrijfspercelen toe te staan.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling beroep instellen aan het college van B&W. Schriftelijk beroep kan worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Wilt u mondeling beroep instellen, dan kunt u hiervoor via telefoonnummer 14 0592 een afspraak maken. De telefoniste zal dan aan een aanwezige beleidsadviseur ruimtelijke ordening vragen om een afspraak met u te maken.