Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9447TV 13
Publicatiedatum
03-03-2021
Einddatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 16 februari 2021 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Papenvoort 13 Papenvoort’ ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan vastgesteld.  Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van 4 maart tot en met 14 april 2021 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIPAPENVOORT13-VW01

Papenvoort 13 is een voormalige grondgebonden veehouderij. Het agrarisch bedrijf is beëindigd. Inmiddels zijn de agrarische schuren gesloopt en de kuilvoerplaten verwijderd. Het bestemmingsplan Buitengebied voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming, waarbij tevens van de ‘ruimte-voor-ruimte-regeling’ gebruik kan worden gemaakt. Bij Papenvoort 13 houdt dat in dat er twee nieuwe woningen bestemd kunnen worden, omdat er meer dan 2.000 m2 agrarische bebouwing is gesloopt. De voormalige agrarische bedrijfswoning kan dan ook als woning worden bestemd, zodat het wijzigingsplan kan voorzien in drie bestemde woningen.

Beroep 

Met ingang van 5 maart tot en met 15 april 2021 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:
•    een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend met betrekking tot het ontwerp wijzigingsplan
•    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.