Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9658PK 1
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
27-01-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 15 december 2020 het wijzigingsplan “Buitengebied, Kruisweg 1 te Eexterveen” gewijzigd vastgesteld. 
Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke orde¬ning en op artikel 9.8.12 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied";

Het wijzigingsplan betreft de toepassing van de Ruimte-voor-Ruimte regeling op het perceel Kruisweg 1 te Eexterveen. Het wijzigingsplan voorziet voor dit perceel in een wijziging van de bestemming ‘Agrarisch – Veenontginningenlandschap’, met aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – agrarische bedrijfskavel gemengd agrarisch bedrijf’ naar een drietal woonbestemmingen op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie AA, nrs. 299 en 300 en plaatselijk bekend Kruisweg 1 te Eexterveen;
Op het perceel wordt ca. 2.400 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing afgebroken en daarvoor in de plaats worden twee nieuwe compensatiewoningen op het perceel gerealiseerd. De bestaande (vml.) agrarische bedrijfswoning blijft bestaan en verkrijgt ook een woonbestemming.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

Bij de vaststelling is het wijzigingsplan aangepast naar aanleiding van de zienswijze voor wat het uitvoeren en toevoegen van de watertoets en dat de toelichting van paragraaf 4.10 (watertoets) tekstueel is aangevuld met de uitkomsten van de uitgevoerde watertoets en;

  • in de regels, artikel 3.1 onder t het bestaande artikel is aangevuld met: beken, plassen, poelen, vennen, sloten en/of andere watergangen en/of -partijen al dan niet mede bestemd voor waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • in de regels, artikel 4.1 onder d is aangevuld tot de volgende zin: water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 17 december 2020 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (gebruik hierbij IMRO-code: NL.IMRO.1680.BUIKRUISWEG1-VW01).

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die het college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

  Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.