Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9657PD 36
Publicatiedatum
22-01-2020
Einddatum
04-03-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 14 januari 2020 het wijzigingsplan “Buitengebied, Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen” ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening en op artikel 10.7.1. van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied";

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’’ op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie AA, nr. 162 en plaatselijk bekend Hunzeweg 36 te Nieuw Annerveen.

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 23 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl . Gebruik hiervoor plannummer NL.IMRO.1680.BUIHUNZEWEG36-VW01.

Aangezien geen zienswijzen ingediend zijn tegen het ontwerp wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.