Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9443TK 42
Publicatiedatum
27-08-2020
Einddatum
08-10-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 18 augustus 2020 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 42 Schoonloo’ vastgesteld.  Het vastgestelde wijzigingsplan ligt van 27 augustus tot en met 7 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIHS42SCHOONLOO-VW01.

Het wijzigingsplan past het bouwvlak aan van het agrarisch bedrijf Hoofdstraat 42 Schoonloo. Een deel van het oorspronkelijke bouwvlak aan de zuidoostkant is buiten het nieuwe bouwvlak komen te liggen. Het deel dat ‘wegvalt’ aan de zuidoostkant is toegevoegd aan de noordwestkant. Het bouwvlak blijft net zo groot als het was, namelijk 1 hectare.  In het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is een bevoegdheid opgenomen om het bouwvlak, zoals dat bepaald wordt in het bestemmingsplan, te wijzigen. 

Beroep

Met ingang van 28 augustus tot en met 8 oktober 2020 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 9 oktober 2020, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.