Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
04-01-2023
Einddatum
15-02-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 december 2022 het wijzigingsplan ‘Buitengebied Hoofdstraat 3 Schoonloo’ ongewijzigd hebben vastgesteld. 

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling die voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Bedrijf’ voor het bestaande (woon)perceel Hoofdstraat 3 in Schoonloo in ‘Wonen’, overeenkomstig het feitelijke gebruik. 

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 januari 2023 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het wijzigingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIHS3SCHOONLOO-VW01).

Beroep 

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.