Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 23 maart 2021 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo’ vastgesteld.  Het vastgestelde wijzigingsplan  ligt van 1 april tot en met 12 mei 2021 gedurende zes weken ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIHS36SCHOONLOO-VW01
Het wijzigingsplan wijzigt voor Hoofdstraat 36 en 36a Schoonloo de agrarische bedrijfsbestemming naar de bestemming ‘Wonen – Voormalig Boerderijpand’. De twee bedrijfswoningen mogen dan als reguliere woning gebruikt worden en de agrarische bedrijfsbestemming is beëindigd.

Beroep 

Met ingang van 2 april tot en met 13 mei 2021 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.
Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 14 mei 2021, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.