Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Gasselterboerveenschemond 22 Gasselternijveenschemond’ ter inzage

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 9515PN 22
Publicatiedatum
24-11-2021
Einddatum
05-01-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, Gasselterboerveenschemond 22 Gasselternijveenschemond’ ter inzage

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 16 november 2021 het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Gasselterboerveenschemond 22 Gasselternijveenschemond’ vastgesteld.  Het vastgestelde wijzigingsplan ligt vanaf 25 november 2021 gedurende zes weken ter inzage tijdens bezoekuren in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BPGasBoervmond22-VW01
Met het wijzigingsplan wordt medewerking verleend aan het omzetten van de bestemming ‘Recreatie-5’ in de bestemming ‘Wonen-Voormalig Boerderijpand’ op het perceel Gasselterboerveenschemond 22 te Gasselternijveenschemond.

Beroep 

Met ingang van 26 november 2021 kan gedurende zes weken door een belanghebbende beroep worden ingesteld tegen het vastgestelde wijzigingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).
Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking op 7 januari 2022, tenzij voor die datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.