Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9468TC 6
Publicatiedatum
14-11-2018
Einddatum
26-12-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan "Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 6 november 2018 het wijzigingsplan “Buitengebied, Annermoeras 6 te Annen” ongewijzigd vastgesteld.
Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 9 van de regels van het bestemmingsplan "Buitengebied"

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor het aanbrengen van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - plattelandswoning’ op de agrarische bedrijfswoning op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie U, nr. 1336 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Annermoeras 6 te Annen.
Deze aanduiding heeft tot doel om de agrarische bedrijfswoning te laten bewonen door een persoon of diens huishouden die geen functionele binding heeft met het nabijgelegen agrarisch bedrijf, waartoe het woonhuis in het verleden als bedrijfswoning heeft behoord.

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 15 november 2018 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens< hieronder> te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
Aangezien geen zienswijzen ingediend zijn tegen het ontwerp wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Bijlagen