Vastgesteld wijzigingsplan "Annen Dorp, Brink 1”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp-besluit
Publicatiedatum
07-04-2021
Einddatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan "Annen Dorp, Brink 1”

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 30 maart 2021 het wijzigingsplan “Annen Dorp, Brink 1” ongewijzigd vastgesteld. 
Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke orde¬ning en op artikel 12.9, onder a. van de regels van het bestemmingsplan "Annen Dorp";

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de huidige bedrijfsbestemming naar een woonbestemming op het perceel kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nrs. 1148 en 1274 (beide geheel) en plaatselijk bekend Brink 1 te Annen.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 8 april 2021 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens <hieronder> te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1680.ANNBRINK1-VW01).
 

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) door:
-    een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan;
-    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.
  
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

www.ruimtelijkeplannen.nl nummer NL.IMRO.1680.ANNBRINK1-VW01

 

Bijlagen