Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • U kunt ons wel bellen en mailen. Veel zaken zijn online te regelen.
  • Kom alleen naar het afvalbrengstation als het nodig is en kom alleen! In verband met de extra maatregelen op het afvalbrengstation kan het zijn dat wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Lees onze laatste updates over de coronacrisis.

Vastgesteld wijzigingsplan Anloo Dorp, Annerweg 21

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 9467PA 21
Publicatiedatum
17-06-2020
Einddatum
29-07-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan Anloo Dorp, Annerweg 21

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 9 juni 2020 het wijzigingsplan “Anloo Dorp, Annerweg 21” ongewijzigd vastgesteld.  Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van op artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke orde¬ning en op artikel 25 van de regels van het bestemmingsplan "Anloo Dorp";

Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling voor de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch - Bedrijf’ naar ‘Wonen’’ op het perceel, kadastraal bekend Anloo, sectie K, nr. 2593 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend Annerweg 21 te Anloo.

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 18 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens < hieronder > te raadplegen en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (gebruik hierbij IMRO-nummer NL.IMRO.1680.ANLANNERWEG21-VW01).
 
Aangezien geen zienswijzen ingediend zijn tegen het ontwerp wijzigingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

 Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.