Vastgesteld wijzigingsplan “Amen 73 te Amen"

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9446PB 73
Publicatiedatum
24-09-2015
Einddatum
04-11-2015
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 15 september 2015 het wijzigingsplan “Amen 73 te Amen” gewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan is vastgesteld met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Rolde.

Het dorp Amen ligt in het zuidwesten van de gemeente Aa en Hunze. In het noordwesten van het dorp is een voormalig agrarisch bedrijfsperceel aanwezig. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd. Het bedrijf is vervolgens gesplitst verkocht. De voormalige bedrijfswoning Amen 73 is verkocht als burgerwoning aan de huidige bewoners. De bedrijfsloods is verkocht aan

het agrarisch bedrijf aan Amen 58, die deze onlangs heeft verkocht aan de aanvrager van dit wijzigingsplan. Deze heeft het plan opgevat om de bedrijfsloods te slopen en door toepassing van een Ruimte‐voor‐Ruimte regeling hiervoor een woonhuis terug te bouwen. Aan de gewenste situatie kan het college medewerking verlenen d.m.v. dit wijzigingsplan. Eerder dit jaar heeft reeds een ontwerp van dit wijzigingsplan ter inzage gelegen.

De wijzigingen t.o.v. het ontwerpwijzigingsplan betreffen:

  • op de verbeelding is de aanduiding ‘bijgebouwen’ opgenomen, waarbinnen een schuur met een oppervlakte van maximaal 80 m2 kan worden gebouwd
  • op de verbeelding is een aanduiding voor het aanleggen van een paardrijdbak opgenomen
  • de grens tussen de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Wonen – Voormalig boerderijpand’ is aangepast aan de tussen beide eigenaren overeengekomen kadastrale begrenzing.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 24 september 2015 gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten en is tevens digitaal te raadplegen onderaan deze pagina.

Met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp van het wijzigingsplan aan Burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp van het wijzigingsplan bij Burgemeester en wethouders kenbaar te maken;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die het college bij de vaststelling heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het wijzigingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen