Vastgesteld wijzigingsplan 'Ambachtsstraat 2 Gieten'

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
24-11-2016
Einddatum
04-01-2017
Kaart behorende bij: Vastgesteld wijzigingsplan 'Ambachtsstraat 2 Gieten'

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben op 8 november 2016 het wijzigingsplan ‘Ambachtsstraat 2 Gieten’ ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling ten behoeve van de realisatie van een 2-onder-1-kapwoning op het perceel Ambachtsstraat 2 in Gieten.

Ter inzage

Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg 1 te Gieten. Ook is het wijzigingsplan gedurende deze periode hieronder te raadplegen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ter inzage is gelegd, kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan, als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan wordt de werking van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Bijlagen