Vastgesteld bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Publicatiedatum
26-01-2022
Einddatum
09-03-2022
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 20 januari 2022 het bestemmingsplan ’t Ruige Veld Rolde ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. 
Op 3 juni 2021 heeft de raad de Toekomstvisie ’t Ruige Veld Rolde vastgesteld. Deze visie gaf aanleiding om het bestemmingsplan Rolde Dorp, voor zover van toepassing op ’t Ruige Veld (Asserstraat 23 en 23a te Rolde), te herzien. 
In de Toekomstvisie zijn twee mogelijke scenario’s opgenomen. Scenario 1 betreft de handhaving van de huidige maatschappelijke bestemming, maar waarbij de mogelijkheid van welk nachtverblijf dan ook vervalt. Het nu vastgestelde bestemmingsplan voorziet in dit scenario. Voor de volledige inhoud van het bestemmingsplan wordt verwezen naar het plan dat ter inzage ligt.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 28 januari 2022 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEASSERSTR23-VB01

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG). Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.