Vastgesteld bestemmingsplan parkeervoorziening Eekschillersweg Gieten

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
20-11-2019
Einddatum
01-01-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan parkeervoorziening Eekschillersweg Gieten

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 31 oktober 2019 het bestemmingsplan Parkeervoorziening Eekschillersweg Gieten ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Met het bestemmingsplan wordt beoogd om de realisatie van een openbare parkeervoorziening in het centrum van Gieten, nabij de kruising van de Stationsstraat met de Eekschillersweg, mogelijk te maken. De realisatie van de parkeervoorziening vloeit voort uit de Omgevingsvisie Centrum Gieten en het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma 2018-2022.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 21 november 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIEEEKSCHILLERSWEG-VB01

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.