Vastgesteld bestemmingsplan Zwarteweg 1 Gieterveen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 9511PA 1
Publicatiedatum
12-07-2018
Einddatum
22-08-2018
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan Zwarteweg 1 Gieterveen

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 28 juni 2018 het bestemmingsplan Zwarteweg 1 Gieterveen ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de bouw van twee nieuwe woningen op het perceel Zwarteweg 1 in Gieterveen. Het planvoornemen voorziet in de sloop van de bestaande woning en drie schuren. Daarnaast wordt het perceel heringericht en landschappelijk ingepast. Tot 1965 waren er op het perceel ook twee woningen aanwezig. Deze situatie wordt met het plan weer hersteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 12 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is gedurende deze periode ook te raadplegen onderaan deze pagina. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemminsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen