Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw en ijsbaan Vredenheimseweg Grolloo’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Rolde U 1026
Publicatiedatum
27-06-2019
Einddatum
08-08-2019

Beschrijving

 

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 6 juni 2019 het bestemmingsplan ‘Woningbouw en ijsbaan Vredenheimseweg Grolloo’ gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. 

Het betreft de volgende wijzigingen:

  • De ligging van twee bouwvlakken voor woningen is aangepast. De definitieve begrenzing is weergegeven op de verbeelding van het vastgestelde bestemmingsplan
  • Het wijzigen van artikel 3.4.2 sub d van de regels als volgt: “het parkeren van auto’s van bezoekers is uitsluitend toegestaan op de parkeerplaats aan de Vredenheimseweg die zich bevindt op kadastraal perceel gemeente Rolde, sectie U, nummer 1026”.

Het plan bevat een juridisch-planologische regeling voor 3 nieuwe vrijstaande woningen en de bestaande woning Vredenheimseweg 1. Dat betekent een toename van 2 vrijstaande woningen ten opzichte van wat nu al mogelijk is in het bestemmingsplan Buitengebied. Ook voorziet het bestemmingsplan in een verplaatsing van de ijsbaan naar een locatie tussen de Vredenheimseweg en De Pol, omdat op een deel van de bestaande ijsbaan woningbouw gepland is.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 27 juni 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GRWBVREDENHEIMSEWG-VB01

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken
  • Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.