Coronacrisis

  • Op werkdagen is het gemeentehuis geopend tussen 09.00 en 13.00 uur. Op woensdag tot 15.00 uur en op donderdag ook tussen 16.00 en 19.00 uur.
  • U kunt alleen nog op afspraak komen. Een paspoort of rijbewijs ophalen kan wel zonder afspraak. 
  • U kunt digitaal een afspraak maken of telefonisch via nummer 14 0592.
  • Ben je ondernemer? Kijk dan op de Corona-pagina voor ondernemers.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
09-10-2019
Einddatum
20-11-2019
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2019 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Zuides Rolde, locatie voormalig Groene Kruisgebouw’ ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. 

Het plangebied betreft globaal de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw op de hoek van de Zuides en de Grolloërstraat in Rolde. Het bestemmingsplan beoogt om hier 10 woningen in een woongebouw toe te staan.

Het vastgestelde bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken ligt met ingang van 10 oktober 2019 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten en is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.ROLDEZUIDESGRKRLOC -VB01

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG) door:

  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.