Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Oude Groningerweg Gieten’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
melding
Publicatiedatum
14-07-2021
Einddatum
25-08-2021
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Oude Groningerweg Gieten’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 24 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Oude Groningerweg Gieten’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van  10 vrijstaande woningen op het perceel Oude Groningerweg 17 in Gieten. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 15 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de websites www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’) en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIEOUDEGRONWEG17-VB01).
          

Beroep 

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.