Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Naweg Gieten’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
05-11-2020
Einddatum
17-12-2020
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woningbouw Naweg Gieten’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 8 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Naweg Gieten’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de realisatie van zes sociale huurwoningen op het perceel Naweg 10a/b in Gieten.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 5 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIENAWEG10AB-VB01).

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op dat verzoek is beslist.