Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Publicatiedatum
05-04-2023
Einddatum
17-05-2023
Kaart behorende bij: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat de gemeenteraad op 23 maart 2023 het bestemmingsplan ‘Wijk van de Toekomst, deelgebieden C en D, Gieten’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling ten behoeve van de herstructurering van deelgebieden C en D van de Wijk van de Toekomst in Gieten (globaal gezien omvat dit plangebied de gronden die gelegen zijn tussen de Brummelkamp, Holtwal, Markescheiding en Kerspelstraat te Gieten), waarbij door woningstichting De Volmacht 52 nieuwe duurzame woningen worden gebouwd en 4 woningen worden verbouwd tot twee-onder-een-kapwoningen. 

Ter inzage  

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 7 april 2023 gedurende 6 weken ter inzage tijdens openingstijden bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen via de websites www.aaenhunze.nl (onder ‘Inwoners en verenigingen’ / ‘Wonen & bouwen)’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure’ / ‘Vastgesteld’) en www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer NL.IMRO.1680.GIETOEKOMSTCD-VB01).

Beroep 

Met ingang van de dag na die waarop het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage is gelegd kan door een belanghebbende gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag).
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.